Extranet Adviseur Online

Nieuws

Met wie delen we uw gegevens?

We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van VKG.

a. Binnen VKG en met aanbieders
Bent u klant bij VKG dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de aanbieders die wij nodig hebben om uw risico te kunnen verzekeren of andere diensten te kunnen verlenen. Dit doen wij bijvoorbeeld om u het juiste product te kunnen aanbieden, voor een verantwoord acceptatiebeleid en in het geval van een vermoeden van fraude.

Daarnaast wisselen we tussen de verschillende afdelingen van VKG gegevens uit voor de verwerking van uw aanvraag of om een overzicht te krijgen van de producten en diensten die u bij ons hebt. Daardoor kunnen we u beter van dienst zijn en hoeft u bijvoorbeeld ook maar één keer een adreswijziging door te geven.

b. De overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

c. Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken
Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met uw adviseur. Soms hebben wij daarvoor uw toestemming nodig.

Daarnaast schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de verzekeringsovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureau, arbodienst, advocaten of een herverzekeraar. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering bij VKG hebt afgesloten, delen wij uw gegevens met DAS als uitvoerder van de rechtsbijstand. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen.

Wij kunnen ook de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derde partijen, zogenaamde verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT-dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties. Deze IT-dienstverleners dienen te worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door VKG aan de IT-dienstverlener ter beschikking wordt gesteld. VKG blijft in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw gegevens.

d. Databank CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risicobeleid en om fraude te voorkomen, kunnen wij uw gegevens raadplegen of vastleggen in het Centraal Informatie Systeem van Stichting CIS te Den Haag. Stichting CIS is een stichting die verzekeraars kan ondersteunen bij acceptatie- en claimprocessen. Met verzekeraars aangesloten bij CIS kunnen we, onder strikte voorwaarden, onderling informatie uitwisselen via Stichting CIS. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting CIS.

e. Extern Verwijzingsregister (EVR)
Financiële instellingen kunnen gedragingen van (rechts)personen die hebben geleid of kunnen leiden tot benadeling van financiële instellingen vastleggen in een Incidentenregister. Aan dit Incidentenregister is een Extern Verwijzingsregister gekoppeld. Dit Extern Verwijzingsregister bevat uitsluitend verwijzingsgegevens (bijvoorbeeld een naam en geboortedatum of KvK-nummer) die onder strikte voorwaarden mogen worden opgenomen. Iedere financiële instelling die aangesloten is bij een van de deelnemende brancheverenigingen heeft toegang tot (een deel van) het Externe Verwijzingsregister.

f. Derden partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Als we gegevens delen met een dienstverlener in een land buiten de EER, dan maken we daarmee afspraken zodat we ons altijd houden aan de regels die daarvoor zijn afgesproken in de Europese Economische Ruimte. Wij maken dan gebruik van de Standard Clauses; dat is een door de Europese Unie goedgekeurd model waarin is overeengekomen dat er sprake is van een voldoende beschermingsniveau voor het beveiligen van persoonsgegevens. Indien gegevens worden gedeeld met een dienstverlener in een land buiten de EER zal tevens voor iedere datatransfer een assessment worden uitgevoerd om te beoordelen of de ontvanger aan alle eisen betreffende informatiebeveiliging voldoet zoals deze worden gesteld aan een dienstverlener in een land binnen de EER.

Nieuwsoverzicht

Lees ook...