Extranet Adviseur Online

Fraudebeleid VKG

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen VKG en haar klanten. Zonder dit vertrouwen zouden wij u immers geen zekerheid kunnen bieden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger uw premie. Dat willen wij natuurlijk voorkomen.

We gaan na met wie wij zaken doen

Bij een aanvraag van een verzekering gaan wij na met wie wij zaken doen. De identiteit van de aanvrager en de identiteit van uiteindelijk belanghebbende van de verzekering wordt gecontroleerd. Ook controleren wij bij een aanvraag en een uitbetaling van een schadeclaim of iemand op een sanctielijst staat.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij verstaan onder fraude als iemand ons of onze volmachtgevers doelbewust probeert te benadelen in het voordeel van zichzelf of iemand anders. Daarbij is een volmachtgever de verzekeraar die VKG de bevoegdheid heeft gegeven om namens de betreffende verzekeraar verzekeringen af te sluiten en te beheren. De fraudeur geeft een onjuiste voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op nota’s.
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal.
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was.

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet u bijvoorbeeld niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag of hoe u moet handelen bij een schademelding? Neem dan contact op met uw adviseur. Door even te bellen met uw adviseur voorkomen we samen misverstanden.

Coördinator fraudebeheersing

Bij VKG werkt een coördinator fraudebeheersing die zich bezig houdt met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. De coördinator fraudebeheersing staat ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre).

Hoe sporen wij fraude op?

Wij doen er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Zo controleren wij op fraude:

 • Wij maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen, de CIS Databank. Bij het afsluiten van een verzekering of bij de behandeling van een schadeclaim kunnen wij aan de hand van dit systeem zien of wij juist zijn geïnformeerd.
 • Wij raadplegen openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet.
 • Wij trainen onze medewerkers om fraude te herkennen.
 • Zodra wij vermoeden dat er sprake is van fraude, informeren wij de desbetreffende volmachtgever. Zij zullen het onderzoek van ons overnemen.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als de volmachtgever vaststelt dat er fraude is gepleegd, kunnen de onderstaande maatregelen worden genomen. Hierbij worden de privacyregels in acht genomen:

 • De schade niet vergoeden.
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • Alle lopende verzekeringsovereenkomsten opzeggen.
 • In de toekomst geen contracten meer met u aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en verzekeringen van VKG.
 • De fraude opnemen in ons interne incidentenregister.
 • Het melden van de persoonsgegevens aan de Stichting CIS. Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.
 • Aangifte doen bij de politie.

Welke maatregelen er precies worden genomen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Terugvorderen kosten

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532,00. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen vanaf 15 december 2019, als er bij aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad € 101,00 in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vindt u op www.so-da.nl.

Waar kunt u aangifte van fraude doen?

Als u het vermoeden heeft dat door een verzekerde of een andere relatie misbruik wordt gemaakt van een verzekeringsproduct, of enig ander bij VKG ondergebracht financieel product, kunt u contact opnemen met onze afdeling Speciale Zaken via telefoonnummer 0229 – 287 888.