Extranet Mijn polismap

Fraudebeleid VKG

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen VKG en haar klanten. Zonder dit vertrouwen zouden wij u immers geen zekerheid kunnen bieden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger uw premie. Dat willen wij natuurlijk voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij verstaan onder fraude het bij de totstandkoming en/of bij de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst opzettelijk geven van een onjuiste voorstelling van zaken met als doel het onrechtmatig verkrijgen van een verzekeringsdekking of -uitkering c.q. service. Denk daarbij aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op nota’s.
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren wij een aantal controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk zijn om nader onderzoek te verrichten. Hierbij moeten wij ons houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude.
Indien wij vermoeden dat er sprake is van fraude informeren wij de desbetreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek van ons overnemen.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als de maatschappij vaststelt dat er fraude is gepleegd, kunnen de onderstaande maatregelen worden genomen. Hierbij worden de privacyregels in acht genomen.

 • De schade niet vergoeden.
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen.
 • In de toekomst geen contracten meer met u aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en verzekeringen van VKG.
 • De fraude opnemen in ons interne incidentenregister.
 • Het melden van de betrokkenen op waarschuwingslijsten.
 • Aangifte doen bij de politie.
  Welke maatregelen er precies worden genomen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Waar kunt u aangifte van fraude doen?

Als u het vermoeden heeft dat door een verzekerde of een andere relatie misbruik wordt gemaakt van een verzekeringsproduct, of enig ander bij VKG ondergebracht financieel product, kunt u contact opnemen met onze afdeling Speciale Zaken via telefoonnummer 0229 – 287 888.